U bevindt zich hier: Brieven en mailing Persoonlijke brief  
 BRIEVEN & MAILING
Zakenbrief
Persoonlijke Brief
Email
Sollicitatie
Curiculum vitae

Persoonlijke brief
 

Brieven van private personen aan familie, vrienden en bekenden kunnen vrij gevormd worden. Brieven van private personen aan instanties of aan een bedrijf voldoen het best aan een standaardvorm.

 

 

Brieven aan instanties of bedrijven
Brieven aan familie, vrienden, bekenden

 

 

Vormgeving persoonlijke brieven aan instanties of bedrijven

 

 

 

Eigen adres

De naam en titel van de afzender wordt in de nominatief geschreven. Daaronder volgen de straat, huisnummer, postnummer, gemeente: steeds zonder leestekens. Het land van oorsprong wordt weergegeven door de landcode (B,NL) voor het postnummer. De naam van het land van oorsprong kan - hoeft niet gezien de landcode - weergegeven worden onder de gemeentenaam.

 

Datum

De datum wordt weergegeven in de accusatief, niet afgesloten door een eindpunt. Na de plaatsnaam volgt een komma. De dag in de maand wordt weergegeven door het getal, gevolgd door een punt dat het Duitse symbool is voor '...ste'. Voorbeelden:

Brussel, den 10. November 2008
Amsterdam,den 20.02.2009
Brugge, den 05.11.09
Groningen, 2009-07-09

 

Aard van de zending

Hier wordt eventueel de verzendingsaard gemeld: "Eingeschrieben, Wertbrief, Expresszustellung". Hierop volgt een lege zin.

 

Adres van de geadresseerde

Het adres van de geaddresseerde begint met de persoonsnaam (eerst de voornaam), persoonsnamen of firmanaam. De gegevens in deze lijn liggen in nauw verband met de aanspreektitel. Diegene, waaraan de brief gericht is, wordt weergegeven in de accusatief (alleen in diplomatenverkeer en aan katholiek kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders gebruikt men de datief zoals "Seiner Exzellenz dem Hochwürdigsten Herrn Bishof"). Tegenwoordig schrijft men niet meer "An...", maar rechtstraaks bv.: "Herrn Thorsten Müller". Maar men schrijft wel "An..." wanneer de brief gericht is aan de ambtenarij of aan een instituut.
Is de brief aan een firma gericht, dan schrijft men het woord "Firma" meestal niet in de naam.

Indien bij de firmanaam de naam van een persoon uit dat bedrijf vermeld wordt, gelt het volgende qua privacy:
Staat de naam van de persoon onder de firmanaam, dan mag die brief geopend worden door een niet aangeschreven persoon uit het bedrijf. Voorbeeld:

Reisebüro Hansen
Herrn Erwald Schuster

Staat de naam van de persoon boven de firmanaam, dan mag die brief enkel door deze persoon geopend worden. Voorbeeld:

Herrn Bankdirektor
Dipl.-Ing. Wolfgang Bertram
Rergionalbank AG

Ervan uitgaande dat de brief gericht is aan een instantie of een bedrijf in Duitsland geldt het volgende voor de weergave van het adres: de plaatsnaam in het adres, voorafgegaan door het postnummer, wordt niet onderlijnd. Er staan geen leestekens na de straatnaam, huisnummer, gemeente. Het land van bestemming (in deze vooropstelling Duitsland) wordt weergegeven door de landcode "D" voor het postnummer. Eventueel kan u - hoeft niet gezien de landcode - de naam van het land "Deutschland" daaronder vermelden.

 

Betreft-regel

Het onderwerp van de brief wordt hier weergegeven. Het inleidende woord "Betreff:" wordt niet meer gebruikt. Deze lijn wordt niet onderlijnd, noch afgesloten met een leesteken. Voorbeeld:

Die geplante Installation des... am... in meine Wonung

Indien de brief een antwoord is aan een instantie of een bedrijf, kunnen op de lijn boven de betreft-regel de referenties van de brief vanwege de instantie of het bedrijf aangegeven worden, eventueel kunnen eigen referenties gemeld worden. Voorbeeld:

Ihr Zeichen,                      Unser Zeichen,
Ihre Nachricht von,          Unsere Nachricht von,

 

Aanspreektitel

De aanspreektitel is nauw verbonden met de naamsweergave van de geadresseerde. Zie uitvoerige informatie op de afzonderlijke pagina "de aanspreektitel". De aanspreektitel volgt na enkele lege lijnen onder de betreft-regel.

 

Tekst

De inhoud van het schrijven volgt na een lege lijn en wordt ook afgesloten met een lege lijn. De tweede persoon in vervoegingen en verbuigingen wordt steeds uitgedrukt met de beleefdheidsvorm (Sie, Ihnen...).

 

Groetformule

Op de groetformule volgt nooit een leesteken. De formule kan zijn:

Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichem Gruß
Mit den besten Grüßen
Freundliche grüße
Hochachtungsvoll

 

Handtekening en afsluiting

On de groetvorm volgt de handtekening. Daaronder volgt de naam van de afzender, eventueel daaronder gevolgd door een vermelding van telefoonnummer, emailadres.

 

 

 

Vormgeving persoonlijke brief aan familie, vrienden, bekenden

Voor brieven aan familie, vrienden of bekenden kunnen volgende raadgevingen van belang zijn, hoewel uiteraard totale vrijheid bestaat in de vormgeving van dergelijke brieven:

 

 

Datum

De datum kan best bovenaan rechts vermeld worden. Deze wordt steeds weergegeven in de accusatief, niet afgesloten door een eindpunt. Na de plaatsnaam volgt een komma. De dag in de maand wordt weergegeven door het getal, gevolgd door een punt dat het Duitse symbool is voor '...ste'. Voorbeelden:

Brussel, den 10. November 2008
Amsterdam,den 20.02.2009
Brugge, den 05.11.09
Groningen, 2009-07-09

 

Adressering

Indien u een adres wil weergeven, gelden een aantal bijzonderheden. Het adres van zowel de afzender als van de geadresseerde begint met de persoonsnaam (eerst de voornaam), in de nominatief voor de afzender, in de accusatief voor de geadresseerde. Tegenwoordig schrijft men de geadresseerde niet meer aan met "An Herrn...". Voorbeelden voor de geadresseerde:

Herrn Horst Müller
Am Baumgarten 10
D-98547 Meinestadt

Frau und Herrn Eva Richter und Georg Richter
Marktplatz 5
D-00547 Irgendwo

Frau Eva und Herrn Georg Richter
Marktplatz 5
D-00547 Irgendwo

Familie Fischer
Kabeljaustraße 46
D-75264 Aaldorf

Familie Markus und Bärbel Fischer
Otto-von-Bismarck-allee 158
D-00064 Megastadt

Ervan uitgaande dat de brief gericht is aan iemand in Duitsland geldt het volgende voor de weergave van het adres: de plaatsnaam in het adres, voorafgegaan door het postnummer, wordt niet onderlijnd. Het land van bestemming (in deze vooropstelling Duitsland) wordt weergegeven door de landcode "D" voor het postnummer. Eventueel kan u - hoeft niet gezien de landcode - de naam van het land "Deutschland" daaronder vermelden.

 

Aanspreektitel

De aanspreektitel wordt steeds weergegeven in de nomiatief. Indien u een daarbij een adjectief gebruikt, zoals "Liebe...", dan is het aangeraden dit woord te herhalen voor elke aangesproken persoon, indien er verschillen tussen aantal personen of geslachten voorkomen wegens de verbuigingsuitgangen. Deze aanspreektitel sluit men af met een uitroepteken ofwel een komma, naar eigen voorkeur. Indien een uitroepteken volgt, begint de eerste lijn van de tekst met een hoofdletter. Bij gebruik van een komma begint de eerste lijn van de tekst niet met een hoofdletter. Voorbeelden:

Liebe Familie,
Liebe Erika und lieber Peter!
Liebe Tante und liebe Cousinen,
Meine liebe Eltern!
Meine liebe Freundinnen und meine liebe Freunden,

 

Tekst

In de inhoud gebruikt men volgende tweede persoon in de vervoegingen en verbuigingen:

Gebruik steeds de beleefdheidsvorm (Sie, Ihnen) indien u dit bij gesprekken met de geadresseerde ook hanteert. In het algemeen "dutzt" men (Du,Dir) alleen wanneer dit onderling overeengekomen is tussen familie en vrienden. Naar bekenden toe is het steeds aangeraden om de beleefdheidsvorm te gebruiken. Van volwassenen naar kinderen wordt haast altijd "gedutzt". Van kinderen naar volwassenen wordt altijd de beleefdheidsvorm gehanteerd.

De beleefdheidsvorm (Sie, Ihnen) wordt steeds met een hoofdletter begonnen, behalve bij reflexieve voornaamwoorden (sich). Voorbeelden:

Es ist Ihnen vielleicht bekannt, dass Sie...
Sie können sich melden...

De vertrouwelijkheidsvorm (Du,Dir) wordt volgens de nieuwe spelling van 2006 naar eigen voorkeur geschreven met of zonder hoofdletter, een reflexief voornaamwoord (dich) echter steeds met kleine letter. Voorbeelden:

Es wäre sehr nett, wenn Du...
Es wäre sehr nett, wenn du...
Ich möchte Euch schreiben, dass...
Ich möchte euch schreiben, dass...
Falls Du dich nicht traust,...

Het komt wel eens voor, dat men in een brief aan familie of vrienden gevoelens wil uiten. Daarbij is het goed te weten, dat gevoelens zeer persoonlijk zijn en vaak niet ten volle door een ander begrepen kunnen worden. Het is dan ook zaak voor het opstellen van de tekstinhoud om zich in de plaats van de lezer te stellen en na te gaan of die alles wel zo zou verstaan, als u het bedoelt.

Een doorsnee-Duitser is niet gesteld op nonchalance of schalkse opmerkingen!

 

Groetformule

Men gebruikt steeds een groetformule op het einde van de brief, ook naar familieleden toe. Voorbeelden:

Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichem Gruß
Mit den besten Grüßen
Freundliche grüße

Soms gaat het om een echt boze brief, een uiting van verontwaardiging naar de geadresseerde toe. Het is aangeraden om agressieve taal binnen de perken te houden. Bovendien verwacht een Duitser dat u, ondanks uw misnoegen, toch een aanspreektitel met minstens vermelding van de naam, en een groetformule met minstens "Gruß" in uw brief voorziet. Laat u een van beiden weg, dan wordt dit als uiterst agressief en onbeschaafd ervaren, en leidt uw brief op geen enkele wijze tot verzoening...

 

Handtekening

Na de handtekening kan best de naam van de schrijver vermeld worden. Daarbij geldt hetzelfde als voor de aanspreektitel: indien er verschillen tussen aantal personen of geslachten voorkomen wegens de verbuigingsuitgangen, is het aangeraden om gebruikte adjectieven telkens te herhalen voor elke schrijver van de brief. Voorbeelden:

Deine Mutter und dein Vater
Eure Kirsten und euer Jan
Deine Tante Rosa und ihre Familie
Ihre Vera Bellmer und ihr Sohn

 

 

 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).